Avaleht


Koolitused

Tegeleme Soome tööohutuskaardi koolitustega.
Kaart on nõutav enamusel töökohtadel.

Kaart

Edukalt koolituse läbinu saab TTK poolt väljastatud plastikkaardi, mis kehtib 5 aastat.

Hea hind

Koolituse hind on 70€. Hind sisaldab koolitust, õppematerjali, toitlustust ja kaardiväljastustasu.


Neile, kes räägivad, et tööohutus on kallis, ütleksin, et selle puudumine maksab palju rohkem.

Paul Lampit, Taylor Woodrow Plc kindlustusteenuste direktorTööohutus

Tööohutus on töökorralduslike abinõude ja tehnikavahendite süsteem sellise töökeskkonna seisundi saavutamiseks, mis võimaldab töötajal teha tööd oma tervist ohtu seadmata.

Soomes sätestab töötervishoiu ja tööohutuse nõuded, töötervishoiu ja tööohutuse korralduse ettevõtte ja riigi tasandil ning vastutuse töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumise eest töötervishoiu ja tööohutuse seadus ja selle rakendusaktid.

Tööandja on kohustatud tagama tööohutuse nõuete täitmise igas tööga seotud olukorras, rakendama ennetustegevusi töökeskkonna riskide vältimiseks või vähendamiseks, jälgima tööohutuse olukorda ettevõttes, korraldama töökeskkonna riskianalüüsi töökeskkonna ohutegurite väljaselgitamiseks ning selle alusel koostama ja rakendama tegevuskava tööohutuse suurendamiseks.

Järelevalvet tööohutuse nõuete täitmise üle teostab Työturvallisuuskeskus TTK (tööohutusamet). Samuti TTK väljastab õppematerjali Soome tööohutuskaardikoolituste jaoks.

Paljud Euroopa Liidu väikeettevõtted on juba aru saanud,et keskendumine tööohutusele ja -tervishoiule töökohas võimaldab tööandjatel ja töötajatel tagada paremad töötulemused nii oma ettevõttele kui ka klientidele. Tervislik töökeskkond on iga eduka ettevõtte kvaliteedijuhtimise strateegia lahutamatu osa.

Sõltumata ettevõttesse tööleasuja haridusteest ja eelnevast töökogemusest on tööandja kohustatud korraldama töötajale enne tööleasumist või töö vahetamist töökohale ja ametile vastava tööohutus- ja töötervishoiualase juhendamise ja väljaõppe. Väljaõpe on üks tähtsamaid tööandjate täidetavaid ülesandeid. Töötajad peavad teadma mitte üksnes seda, kuidas oma tööd teha, vaid ka seda, kuidas kaitsta omaenda ning töökaaslaste elu ja tervist.

Soome tööohutuskaart (työturvallissuuskortti) on võetud kasutusele, et parandada üldist tööohutust ühistel töökohtadel.

Tööohutuskaardi süsteemi kasutus tagab järgnevad eesmärgid:

– Parandab ohutut koostööd pea- ja alltöövõtja kollektiividel.
– Töölised saavad piisava juhenduse töömaal.
– Annab üldteadmised isikukaitsevahendite kasutamisest.
– Vähendab ohtlikke olukordade arvu ja aitab vältida raskeid tööõnnetusi.

Kaardi saamiseks tuleb läbida 8-tunnine koolituspäev ja ka samas sooritada postitiivse tulemusega valiktest.Soome tööohutuskaardikoolitused toimuvad Eestis, Soomes ja Rootsis.Praeguseks on juba väljastatud üle miljoni tööohutuskaardi.